HP Touchpoint Analytics Client 4.0.2.1439

HP Touchpoint Analytics Client 4.0.2.1439

HP Inc. – Shareware

Tổng quan

HP Touchpoint Analytics Client là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi HP Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.890 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Touchpoint Analytics Client là 4.0.2.1439, phát hành vào ngày 24/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/11/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.2.1439, được sử dụng bởi 97 % trong tất cả các cài đặt.

HP Touchpoint Analytics Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

HP Touchpoint Analytics Client Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HP Touchpoint Analytics Client!

Cài đặt

người sử dụng 2.890 UpdateStar có HP Touchpoint Analytics Client cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản